Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Zakład Usług Komunalnych w Margonienie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Margonienie Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-05.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-05.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-03.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Łukaszczyk, sekretariat@zukmargonin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 672 846 106. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjno-biurowy Margonin ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd do wózków inwalidzkich oraz automatycznie rozsuwane drzwi wejściowe.

Dostosowanie korytarzy

Osoby niepełnosprawne mogą poruszać się na wózku w holu budynku, sekretariacie i gabinetach burmistrzów, sekretarza urzędu. Na tym samym poziomie znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania schodów.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd do wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku brak pochylni.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Pracownicy mogą udzielić niezbędnych informacji.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wejścia na teren placówki z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2023-02-16 11:03
 • zmodyfikował: Nikoleta Dróbka
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-03 11:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5314
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-03 11:59:40